1. അയശം

    1. നാ.
    2. ദുഷ്കീർത്തി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക