1. അയ്കല്ല്

    1. നാ.
    2. "അഞ്ചുകല്ലുപതിച്ചത്". മുസ്ലിംസ്ത്രീകളുടെ ഒരു കണ്ഠാഭരണം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക