1. അയ്യം

  1. നാ.
  2. പറമ്പ്, പുരയിടം, വീട്ടുമുറ്റത്തിനു തൊട്ടുകിടക്കുന്നഭാഗം, കൃഷിസ്ഥലം (അയ്യം എന്നവസാനിക്കുന്ന പേരുകൾ വീടുകൾക്കും കൃഷിപുരയിടങ്ങൾക്കും സാധാരണം)
  3. ചീത്ത, ചീത്തയായ, അശുചിയായത്
  4. മുറവിളി, നിലവിളി, രക്ഷയ്ക്കുവേണ്ടിയുള്ള കരച്ചിൽ
  5. ദു:ഖം
  6. അതോ ഇതോ എന്ന സന്ദേഹം
  7. ഭിക്ഷ, യാചന
 2. അയം1

  1. നാ.
  2. വെള്ളം
  3. കുളം
  4. ചേറ്
  5. താഴ്വര, പള്ളം, കിടങ്ങ്
 3. അയം2

  1. സ.നാ.
  2. ഇവൻ, ഈ
 4. അയം3

  1. നാ.
  2. ഗതി, പോക്ക്
  3. ദൈവാധീനം, ഭാഗ്യം
  4. പൂർവപുണ്യം
  5. ചൂതുകരു, ചുക്കിണി
  6. ചതുരംഗത്തിൽ കരു വലത്തേക്കു നീക്കിവയ്ക്കൽ
 5. ആയം1

  1. നാ.
  2. ഉന്നം, ലാക്ക്
  3. മെയ്വഴക്കം, ഊക്ക്, ഗതിവേഗം
  4. ഒരുക്കം, ഒരുമ്പെടൽ, ഒരുമ്പാട്
  5. ഒരുവശത്തേയ്ക്കുള്ള ചായ്വ്
 6. ആയം2

  1. നാ.
  2. ചൂതുകരു
  3. (ജ്യോ.) പതിനൊന്നാം ഭാവം
  4. വന്നുചേരൽ, അടുത്തുവരൽ
  5. വരവ്, കരം, ചുങ്കം, മുതലെടുപ്പ്, ആദായം, ധനാർജനം
  6. ഒരു വസ്തുവിൻറെ പിണ്ഡത്തെയും പ്രവേഗത്തേയും ഗുണിച്ചുകിട്ടുന്ന ഫലം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക