1. അരവ്1

  1. -
  2. നാമരൂപം.
 2. അരവ്2

  1. നാ.
  2. പാമ്പ്
  3. ശബ്ദം
 3. അരിവ, അരുവ

  1. -
  2. സ്ത്രീ, സുന്ദരി.
 4. അരവ

  1. വി.
  2. ശബ്ദമില്ലാത്ത
 5. ആറുവാ, ആർവാ

  1. നാ.
  2. ആർപ്പുവിളി
 6. അറവ്

  1. നാ.
  2. അറപ്പ്, അറുപ്പ്
  3. മൂർച്ച
  4. കൊല്ലാനുള്ള മൃഗമോ പക്ഷിയോ. ഉദാ: അറവുമാട്
 7. അരുവി

  1. നാ.
  2. ചെറിയ നദി, ഊറ്റുവെള്ളപ്പാച്ചിൽ
 8. അരുവ

  1. -
  2. അരിവ.
 9. അരിവി

  1. നാ.
  2. അരുവി
 10. അറിയിക്കുക, അറിവി-

  1. ക്രി.
  2. മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുക്കുക, അറിവുകൊടുക്കുക, നിവേദനം ചെയ്യുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക