1. അരിഷ്ടൻ

    1. നാ.
    2. ശത്രു
    3. വൃഷഭാസുരൻ
    4. വൈവസ്വമനുവിൻറെ ഒരു പുത്രൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക