1. അരോധ്യ

    1. വി.
    2. രോധിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക