1. അലമ്പുക

  1. ക്രി.
  2. ക്ഷോഭിക്കുക
  3. ശബ്ദിക്കുക
  4. ഉലയുക, തെന്നിമാറുക
  5. കുഴയ്ക്കുക
  6. മുണ്ടും മറ്റും ഉലച്ചുകഴുകുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക