1. അലരണി

    1. നാ.
    2. പുഷ്പങ്ങളാകുന്ന ആഭരണം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക