1. അലോഹ്യ

    1. വി.
    2. ലോഹത്തെ സംബന്ധിച്ചതല്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക