1. അല്പവിഷയ

    1. വി.
    2. നിസ്സാരകാര്യങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക