1. അല്പസ്വല്പം

    1. അവ്യ.
    2. വളരെകുറച്ച്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക