1. അലൗകിക

    1. വി.
    2. ലോകാതീതമായ, ദിവ്യമായ, ലോകസാധാരണമല്ലാത്ത
    3. ലോകമര്യാദയ്ക്കുയോജിക്കാത്ത, അലോഹ്യമായ
    4. വിരളമായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക