1. അളയുക

    1. ക്രി.
    2. ഉറയുക, കുഴയുക
  2. അളിയുക

    1. ക്രി.
    2. അധികം വെന്തോ പഴുത്തോ കുഴമ്പുപോലെയാവുക, ചീയുക, അഴുകുക, കുഴയുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക