1. അവക്ഷേപണി

    1. നാ.
    2. കടിഞ്ഞാൺ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക