1. അവതാനം

  1. നാ.
  2. വില്ലിൻറെ ഞാൺ അഴിച്ചുവിടൽ
  3. പടർപ്പ്, വിതാനം, പന്തലിപ്പ്
 2. അവദാനം1

  1. നാ.
  2. രാമച്ചം
  3. നേട്ടം, മഹത്വം
 3. അവദാനം2

  1. നാ.
  2. മുറിക്കൽ, കഷണങ്ങളാക്കൽ
 4. അവധാനം

  1. നാ.
  2. ശ്രദ്ധ, മനസ്സിരുത്തൽ, താത്പര്യം
 5. അവിധാനം

  1. നാ.
  2. നിയമമില്ലായ്മ, ക്രമക്കേട്
 6. ആവേദനം

  1. നാ.
  2. അറിയിപ്പ്
  3. ഹർജി, അപേക്ഷ, നിവേദനം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക