1. അവമർദിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. ചവിട്ടിമെതിക്കുക
    3. പീഡിപ്പിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക