1. അവലോകിതേശ്വരൻ

    1. നാ.
    2. ഒരു ബോധിസത്ത്വൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക