1. അവഹേളനം

    1. നാ.
    2. നിന്ദിക്കൽ, അനാദരിക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക