1. അവ്യക്കാരൻ

    1. നാ.
    2. മാടായിക്കാവിൽ ദിവസവും മദ്യം എഴുന്നള്ളിക്കുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക