1. അവ്യാകുല

    1. വി.
    2. പതറാത്ത, ദു:ഖം കൂടാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക