1. അശീര്യ

    1. വി.
    2. പൊടിഞ്ഞുപോകാത്ത, നശിച്ചുപോകാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക