1. അശ്രീകരം

    1. നാ.
    2. അവലക്ഷണം, വൃത്തികേട്, ദാരിദ്യ്രം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക