1. അശ്വഗ്രീവൻ

    1. നാ.
    2. ഹയഗ്രീവൻ, കുതിരയുടെ കഴുത്തുള്ള ഒരു അസുരൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക