1. അഷ്ടഗന്ധം

    1. നാ.
    2. മണമുള്ള എട്ടു സാധനങ്ങൾ. (ചന്ദനം അകിൽ രാമച്ചം കൊട്ടം മാഞ്ചി ഇരുവേലി ഗുൽഗുലു കുങ്കുമം എന്നിവ)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക