1. അസമഗ്ര

    1. വി.
    2. സമഗ്രമല്ലാത്ത, അപൂർണമായ, ഭാഗികമായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക