1. അസിദംഷ്ട്രം

    1. നാ.
    2. മകരമത്സ്യം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക