1. അസൂതിക

    1. നാ.
    2. പ്രസവിച്ചിട്ടില്ലാത്തവൾ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക