1. അസ്തസങ്കം

    1. അവ്യ.
    2. ശങ്കകൂടാതെ, സംശയമില്ലാതെ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക