1. അഹമഹമികയാ

    1. അവ്യ.
    2. ഞാൻമുമ്പേ ഞാൻമുമ്പേ എന്ന രീതിയിൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക