1. അഹിമകരൻ

    1. നാ.
    2. ചൂടുള്ള രശ്മികളോടുകൂടിയവൻ, സൂര്യൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക