1. അർണവോദ്ഭവം

    1. നാ.
    2. അമൃത്
    3. അക്രാരി (അഗ്നിജാരം)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക