1. അർത്ഥകാമ

    1. വി.
    2. ധനത്തിൽ ആഗ്രഹമുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക