1. അർധവിരാമം

    1. നാ.
    2. ചിഹ്നങ്ങളിൽ ഒന്ന് (;)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക