1. ആടിക, ആടിക്യ

    1. -
    2. ചുറ്റിനടക്കുന്ന, സഞ്ചരിക്കാൻ അർഹയായസ്ത്രീ.

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക