1. ആധാനിക

    1. നാ.
    2. സന്താനലാഭത്തിനായി അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരു കർമം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക