1. ആമത, -ത്വം

    1. നാ.
    2. പച്ചയായിരിക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക