1. ആരുവാമൊഴി

    1. നാ.
    2. തിരുവിതാംകൂറിൽനിന്നു തിരുനെല്വേലിക്ക് (തമിഴ് നാട്ടിലേക്ക്) കടക്കുവാനുള്ള ചുരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക