1. ആലകണ്ഠൻ

    1. നാ.
    2. വിഷം കഴുത്തിലുള്ളവൻ, ശിവൻ
  2. അതിഗണ്ഡൻ

    1. നാ.
    2. വലിയ കവിളുള്ളവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക