1. ആലാത്ത്, ആലാസ്

    1. നാ.
    2. വലിയ വടം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക