1. ആളിച്ച

    1. നാ.
    2. ആളൽ, കത്തിയെരിയൽ, എരിവ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക