1. ആഴിവർണൻ

    1. നാ.
    2. കടൽവർണൻ, വിഷ്ണു

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക