1. ആഴുവാഞ്ചേരി, ആഴ്വാ-

    1. നാ.
    2. വൈദികനമ്പൂതിരിബ്രാഹ്മണരിൽപ്പെട്ട ആഢ്യന്മാരിൽ പ്രമാണി, പന്നിയൂർ ഗ്രാമക്കാരുടെ തലവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക