1. ആവാഹ്യ1

    1. വി.
    2. ആവാഹിക്കേണ്ട
  2. ആവാഹ്യ2

    1. അവ്യ.
    2. ആവാഹിച്ചിട്ട്, ആവാഹനം ചെയ്തിട്ട്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക