1. ആവർത്തനം

    1. നാ.
    2. വീണ്ടും വീണ്ടുമുള്ള പ്രവർത്തനം, ഇരട്ടിപ്പ്, ഒരേ ക്രിയയെ ഒന്നിൽക്കൂടുതൽ തവണ ചെയ്യൽ
    3. ചുറ്റിത്തിരിയൽ, കറക്കം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക