1. ആശൂശൂക്ഷണി

    1. നാ.
    2. അഗ്നി
    3. കൊടുവേലി
    4. വായു

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക