1. ആസ്കന്ദം

  1. നാ.
  2. ആക്രമണം, കൈയേറ്റം
  3. ആക്ഷേപം
  4. മുകളിൽകയറ്റം, ആരോഹണം
  5. കുതിരയുടെ ഗതിഭേദം
  6. സംശോഷണം, ഉണക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക