1. ആസ്പർധ

    1. നാ.
    2. മാത്സര്യം, ശത്രുതാമനോഭാവം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക