1. ആർച്ചുഡീക്കൺ

    1. നാ. ക്രിസ്തു.
    2. മെത്രാൻറെ കീഴിൽ ഒരു ഭദ്രാസനയിടവകയുടെ ഒരു ഭാഗത്തിൻറെ ഭരണാധികാരമുള്ള പുരോഹിതൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക