1. ആർദ്രാശനി

    1. നാ.
    2. ശത്രുസംഹാരത്തിനു വിശ്വാമിത്രൻ ശ്രീരാമന് ഉപദേശിച്ചുകൊടുത്ത രണ്ട് അശനികളിൽ ഒന്ന് (മറ്റത് ശുഷ്കാശനി)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക