1. ഇനജൻ, -തനയൻ

  1. നാ.
  2. കർണൻ
  3. സുഗ്രീവൻ
  4. വൈവസ്വതമനു
  5. ശനിഗ്രഹം
  6. കാലൻ, യമൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക